Người tham gia khảo sát

Bạn đang thực hiện cuộc khảo sát này qua

Crossway Baptist Burwood - Mandarin, Burwood East, Baptist Church

Xin lưu ý những điều sau đây khi bạn bắt đầu:

  • Tất cả các câu trả lời của bạn hoàn toàn được giữ bí mật.
  • Khi đã bắt đầu, bạn cần hoàn tất cuộc khảo sát này luôn một.
  • Vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi.
  • Sẽ mất khoảng 15 phút thôi.
  • Một số các câu hỏi cho phép bạn chọn nhiều hơn một câu trả lời.
  • Khi bạn hoàn tất, hãy chắc chắn rằng bạn nhấn vào nút kết thúc trước khi chia sẻ thiết bị của bạn với người khác.


Nếu không phải nhà thờ của bạn? Nhập một mã số khác:

For more information see www.ncls.org.au and www.2021ncls.org.au. By completing the survey form you consent to take part in the research. Participants are unable  to withdraw data after it has been submitted. Results will be supplied to churches, church and denominational leaders, and used for research into views of church attenders and matters of church life.  Charles Sturt University’s Human Research Ethics Committee has approved this project. If you have any complaints or reservations about the ethical conduct of this project, you may  contact The Governance Officer, Human Research Ethics Committee, Ethics and Compliance Unit, Locked Bag 588, Wagga Wagga NSW 2678, Phone: (02) 6933 4213 Email: ethics@csu.edu.au.  Any issues you raise will be treated in confidence and investigated fully and you will be informed of the outcome.