Người tham gia khảo sát

Xin lưu ý những điều sau đây khi bạn bắt đầu:

  • Tất cả các câu trả lời của bạn hoàn toàn được giữ bí mật.
  • Khi đã bắt đầu, bạn cần hoàn tất cuộc khảo sát này luôn một.
  • Vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi.
  • Sẽ mất khoảng 15 phút thôi.
  • Một số các câu hỏi cho phép bạn chọn nhiều hơn một câu trả lời.
  • Khi bạn hoàn tất, hãy chắc chắn rằng bạn nhấn vào nút kết thúc trước khi chia sẻ thiết bị của bạn với người khác.

Sẵn sàng bắt đầu chưa?

Giáo xứ địa phương của bạn sẽ cung cấp cho bạn một "Mã số nhà thờ" cho cuộc khảo khát này.

Để bắt đầu, nhập mã số nhà thờ vào hộp bên dưới.

Choose another language

If you or someone in your church would like to complete the survey in the following languages, please ask your church survey co-ordinator for the paper survey, or contact the NCLS Research office.

  • Hakha Chin
  • Karen
  • Dinka (South Sudanese)

For more information see www.ncls.org.au. By completing the survey form you consent to take part in the research. Participants are unable  to withdraw data after it has been submitted. Results will be supplied to churches, church and denominational leaders, and used for research into views of church attenders and matters of church life.  Charles Sturt University’s Human Research Ethics Committee has approved this project. If you have any complaints or reservations about the ethical conduct of this project, you may  contact The Governance Officer, Human Research Ethics Committee, Ethics and Compliance Unit, Locked Bag 588, Wagga Wagga NSW 2678, Phone: (02) 6933 4213 Email: ethics@csu.edu.au.  Any issues you raise will be treated in confidence and investigated fully and you will be informed of the outcome.